هیات امناء

هیات امناء:

اعضای هیات امنای پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور به شرح زیر انتخاب می شوند:

 1. رئیس سازمان هواشناسی کشور(رئیس هیئت امناء)
 2. وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 3. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده وی
 4. سه تا پنج تن از شخصیت های علمی ، فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثر در توسعه و پیشرفت پژوهشگاه داشته باشند.
 5. رئیس پژوهشگاه (دبیر هیات امناء)

 

وظایف و اختیارات هیات امناء:

وظایف و اختیارات هیات امناء به شرح زیر می باشد

 1. تصویب آیین نامه داخلی هیات امناء
 2. تصویب سیاست ها ، اهداف و خط مشی های علمی پژوهشی و فناوری و تعیین حدود فعالیت های پژوهشگاه
 3. تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
 4. تصویب آیین نامه های مالی معاملاتی ، اداری استخدامی و تشکیلاتی پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 5. بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی پژوهشگاه که از طرف رئیس پژوهشگاه پیشنهاد می شود
 6. تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه پژوهشگاه
 7. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 8. زمینه سازی برای جلب کمک های بخش غیردولتی و عواید محلی اعم از مالی ، تجهیزاتی و ساختمانی از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 9. تصویب ضوابط میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و کارکنان (غیر هیات علمی) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 10. تصویب ضوابط میزان پرداخت حق التحقیق ، حق التدریس ، حق الزحمه ، حق التالیف و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 11. بررسی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه که از طرف رئیس پژوهشگاه ارائه می شود و اظهار نظر نسبت به آن
 12. تعیین نحوه اداره واحد های تولیدی ، خدماتی ، کارگاهی و آزمایشگاهی و... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط