اساسنامه پژوهشگاه

اساسنامه پژوهشگاه:

به منظور تحقق و کمک به رفع نیازمندی های علمی کشور در زمینه های پژوهشی مرتبط با علوم جو ، هواشناسی و تغییر اقلیم در حوزه های گوناگون از جمله هواشناسی کاربردی ( هواشناسی هوانوردی ، هواشناسی دریایی ، هواشناسی جاده ای و اقیانوس شناسی فیزیکی ، هواشناسی کشاورزی ، هواشناسی شیمی جو ، ازن و آلودگی هوا ، هواشناسی آبشناسی ) ، اقلیم شناسی ، فیزیک جو و تعدیل وضع هوا ، دینامیک و سینوپتیک جو ، کاوش های جوی ، مدلسازی عددی وضع هوا و اقلیم و غیره ، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو بر اساس مجوز شماره: 333574 مورخ 26/12/1397 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و طبق قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب (18/05/1383) مفاد این اساسنامه ، قوانین ، ضوابط و مقررات مربوط تاسیس و اداره می شود .

 

اهداف:

 1. توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم و فناوری های مرتبط با جو ، اقلیم ، مدیریت منابع طبیعی وابسته به جو ، انرژی های نو و تجدیدپذیر
 2. مطالعه و پژوهش لازم برای شناخت رفتار جو ، توسعه نوآوری و فناوری های نوین در زمینه های علوم جو ، هواشناسی و اقلیم شناسی
 3. توسعه پژوهش های کاربردی به منظور توسعه پایدار ، تامین منافع اقتصادی و افزایش بهره وری در حوزه های مرتبط با جو ، اقلیم ، آب ، انرژی ، کشاورزی و امنیت غذایی در راستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی
 4. دستیابی به جایگاه برتر ملی و منطقه ایی و جایگاه مناسب بین المللی
 5. توسعه و ارتقاء فعالیت های پژوهشی مرتبط و بومی سازی فناوری برای تصمیم گیری موثر و برنامه ریزی با هدف کاهش خطر پذیری مخاطرات جوی و اقلیمی
 6. ماموریت گرایی در توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم جو و اقلیم و دست یابی به علوم و فناوری های نوین در زمینه یاد شده به نحوی که بتواند سرآمدی این زمینه را در کشور تامین کند .
 7. تحقیق و توسعه در زمینه تغییر اقلیم ، آینده پژوهشی و شناخت پیامدهای ناشی از آن در حوزه های مختلف و تاب آوری در برابر مخاطرات جوی و تغییر اقلیم
 8. تحقیق و آمایش سرزمین و شناسایی پتانسیل های اقلیمی و بهره وری از انرژی های تجدید پذیر
 9. تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در راستای ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال مولد

 

وظایف و اختیارات:

وظایف پژوهشگاه که با توجه به اهداف فوق انجام می گیرد عبارتند از:

 1. پژوهش های بنیادی در زمینه شناخت جو و رفتار آن و بررسی اثرات متقابل جو-اقیانوس-خشکی
 2. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی ، کاربردی ، توسعه ای و فناورانه به منظور تحقق اهداف پژوهشگاه
 3. انجام پژوهش های توسعه ای در زمینه های علوم هواشناسی و اقلیم شناسی
 4. انجام امور پژوهشی مرتبط با هوا و اقلیم در حوزه های گوناگون کاربردی از جمله کشاورزی ، آب ، انرژی ، حمل و نقل ، محیط زیست ، صنعت ، طراحی و معماری شهری ، سازه های آبی و جاده ای و غیره
 5. انجام پژوهش های مرتبط با توسعه و ارتقای سامانه های پیشرفته مدلسازی و تهیه پیش بینی ها و هشدار های مرتبط با وضع هوا و اقلیم در حوزه های کاربردی مختلف
 6. مطالعه تغییر اقلیم و اثرات آن در حوزه های مختلف
 7. پهنه بندی و طبقه بندی اقلیمی و شناسایی معیارهای جوی-اقلیمی برای برنامه های توسعه ای کلان کشور
 8. انجام امور پژوهشی برای شناخت مخاطرات جوی اقلیمی و ارتقاء پیش بینی و پیش آگاهی های لازم
 9. تحقیق در زمینه کاوش های جوی و فناوری های نوین از قبیل رادارها و ماهواره های هواشناسی و مطالعه روش های تعدیل وضع هوا
 10. انجام امور پژوهشی مرتبط با توسعه و ارتقای تولید و مدیریت داده و اطلاعات مرتبط با استفاده از فناوری های نوین
 11. تحقیق و پژوهش در بهبود و ارتقای روش های اطلاع رسانی مخاطرات به عامه مردم ، کاربران خاص و نهادها و دستگاه های اجرایی با استفاده از فناوری های نوین
 12. تامین زیر ساخت ها و سخت افزارهای لازم در راستای اهداف و نیازهای پروژه های مرتبط با انجام وظایف پژوهشگاه .
 13. طراحی ، توسعه و ساخت تجهیزات مرتبط با هواشناسی و علوم جو
 14. همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه علوم جو و اقلیم با رعایت قوانین و مقررات
 15. ارائه و دریافت خدمات پژوهشی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده .
 16. چاپ و انتشار نتایج حاصله از تحقیقات و مطالعات انجام شده ، کتب و نشریات علمی و پژوهشی ، تولید نرم افزار و ایجاد بانک های اطلاعاتی متناسب با اهداف پژوهشگاه
 17. برگزاری همایش ها ، گردهمایی علمی و کارگاه های آموزشی ملی ، منطقه ای و بین المللی

 

ارکان:

ارکان پژوهشگاه عبارتند از:

 1. هیات امناء
 2. رئیس
 3. هیات رئیسه
 4. شورای پژوهشی

 

تشکیلات:

تشکیلات پژوهشگاه عبارتند از:

 1. واحد ستادی
 2. پژوهشکده ها
 3. گروه های پژوهشی